Platforma Szkoleniowa Giełdowego Rynku Rolnego

08-07-2021

Platforma Szkoleniowa Giełdowego Rynku Rolnego została uruchomiona przez Towarową Giełdę Energii w 2021 roku. Patronat honorowy nad cyklem edukacyjnym objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach Platformy odbywają się warsztaty skierowane do uczestników GRR z zakresu podnoszenia kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych w obszarach związanych m.in. z analityką laboratoryjną, pobieraniem próbek artykułów rolno-spożywczych, ustalaniem klas jakościowych określonych produktów oraz zarządzaniem projektami dotyczącymi pozyskiwania dotacji unijnych.

Wszystkie działania prowadzone w ramach cyklu edukacyjnego są nakierowane na realizację założeń Giełdowego Rynku Rolnego, uwzględniających aspekty bezpieczeństwa zawieranych transakcji, transparentności handlu oraz gwarancji jakości oferowanych produktów.

Kontakt w sprawie szkoleń oraz harmonogramu: .

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

6 MAJA 2021: szkolenie + egzamin

Uczestnicy: próbkobiorcy ubiegający się o uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy w zakresie pobierania próbek ziarna zbóż, nasion roślin strączkowych i ich przetworów, a także nasion roślin oleistych.
Współpraca: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Zakres tematyczny:

1. Przepisy prawa regulujące zakres i tryb działania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dotyczące nadawania uprawnień rzeczoznawcom oraz przepisy regulujące zakres działania i obowiązki rzeczoznawcy:

 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (DzU z 2005 r., nr 187, poz. 1577, z późn. zm.) – wybrane zagadnienia,
 • Rozporządzenie MR i RW z 18 marca 2016 r. w sprawie nadawania uprawnień do wykonywania związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności (DzU 2016 r., poz. 398),
 • Rozporządzenie MR i RW dnia 7 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych (DzU z dnia 8 kwietnia 2003 r.);

2. Pobieranie próbek ze szczególnym uwzględnieniem:

 • przyrządów do pobierania próbek,
 • metodyki pobierania próbek, przygotowania próbek i ich wielkości,
 • pakowania i etykietowania próbek,
 • sporządzenia protokołu z pobrania próbek (blok praktyczny w dniu 16.04.2021 r. „Pobieranie próbek, sporządzanie etykiet i protokołu z pobrania próbek”).

 

30 CZERWCA 2021: szkolenie

Uczestnicy: pracownicy laboratoriów kontroli jakości w punktach skupu zbóż i w młynach.

Współpraca: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy.

Zakres tematyczny:

 • oznaczanie zanieczyszczeń i szkodników wg PN-R-74015:1994;
 • różnice w interpretacji wyników oznaczania zanieczyszczeń w ziarnie zbóż różnymi metodami stosowanymi w krajowych laboratoriach;
 • oznaczanie masy tysiąca ziaren wg PN-EN ISO 520:2011;
 • oznaczanie szklistości ziarna pszenicy wg PN-R-74008:1970;
 • oznaczanie gęstości ziarna w stanie zsypnym wg PN-EN ISO 7971-3:2019;
 • oznaczanie wyrównania i celności ziarna wg PN-R-74110:1998;
 • oznaczanie wilgotności ziarna zbóż wg PN-EN ISO 712:2012, kukurydzy wg PN-EN ISO 6540:2010 i nasion rzepaku wg PN-EN ISO 665:2004;
 • oznaczanie ilości i jakości glutenu wg PN-A-74041:1977 i PN-EN ISO 21415-2:2015-12;
 • oznaczanie liczby opadania wg PN-EN ISO 3093:2010;
 • stosowanie sprzętu kontrolno-pomiarowego w laboratorium, zasady prawidłowej obsługi wilgotnościomierzy zbożowych i analizatorów NIR;
 • pobieranie próbek zgodnie z metodyką określoną w normie PN-EN ISO 24333:2012.

 

WKRÓTCE

Kolejnym planowanym szkoleniem w ramach cyklu edukacyjnego jest szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych na rzecz rozwoju firm w przemyśle zbożowo-paszowym.