Market Coupling Drukuj +

Market coupling na stałoprądowym połączeniu kablowym Swe-Pol Link

Efektem prac związanych z wdrażaniem tzw. „3-go Pakietu Legislacyjnego” przyjętego przez Komisję Europejską w dniu 19 września 2007 roku w zakresie rynku energii elektrycznej są m.in. następujące dokumenty prawne:

  • Regulacja EC nr 713/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 13 lipca 2009 ustanawiająca Agencję ds. Współpracy Regulatorów Energii (ACER)
  • Regulacja EC nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 13 lipca 2009 o warunkach dostępu do sieci związanych z trans-graniczną wymianą energii elektrycznej i uchylająca Regulację EC nr 1228/2003
  • Dyrektywa 2009/72/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 13 lipca 2009 dotycząca wspólnych zasad dla wewnętrznego rynku energii elektrycznej i uchylająca Dyrektywę 2003/54/EC

Forum dyskusyjnym powołanym przez Komisję Europejską w celu dyskusji zagadnień związanych z tworzeniem w pełni konkurencyjnego, wspólnego, wewnętrznego rynku energii elektrycznej w krajach Unii Europejskiej jest Forum Florenckie. Forum Florenckie zrzesza przedstawicieli: Komisji Europejskiej, rządów krajów członkowskich UE, narodowych urzędów regulacji, operatorów systemów przesyłowych, spółek handlujących energią elektryczną, konsumentów energii elektrycznej, użytkowników sieci elektroenergetycznych oraz giełd energii. Najważniejsze ustalenia z 2-ch ostatnich spotkań Forum Florenckiego są następujące:

 

  • Zaakceptowany został projekt końcowy „Studium Inicjatyw Regionalnych” opisującego działania podjęte przez urzędy regulacyjne energetyki (ERGEG) w zakresie integracji europejskiego rynku energii elektrycznej wraz ze wskazaniami przyszłych działań,
  • Zaakceptowano model docelowego, europejskiego rynku energii elektrycznej wraz z wstępną mapą drogową wdrożenia wspólnego rynku we wszystkich krajach Unii Europejskiej powiązanego mechanizmem market coupling do 2015 roku,
  • Zaakceptowano propozycję prowadzenia dalszych prac związanych z rozwojem wspólnego, europejskiego rynku energii elektrycznej wraz z określeniem 3-ch projektów wdrożeniowych:

 

- „Europejskiej koncepcji wyznaczania trans-granicznych zdolności przesyłowych”

- „Docelowego modelu rynku dnia bieżącego”

- „Ramowych założeń dla market coupling w odniesieniu do rynków dnia następnego” będących podstawą wdrożenia wspólnego, europejskiego market coupling pomiędzy poszczególnymi krajami Unii Europejskiej do 2015 roku.

 

W ramach powołanej przez ERGEG tzw. Nordyckiej Inicjatywy Regionalnej obejmującej następujące kraje: Polska, Niemcy, Dania, Szwecja, Finlandia i Norwegia uzgodniono projekt udostępnienia mocy przesyłowych na stałoprądowym połączeniu trans-granicznym pomiędzy Polską i Szwecją w oparciu o mechanizm market coupling czyli aukcję typu „implicit” na rynkach dnia następnego giełd: Nordpool Spot i TGE. Powyższe rozwiązanie jest w pełni zgodne z Regulacją EC nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 13 lipca 2009 i uzyskało aprobatę organów regulacyjnych energetyki w Szwecji i Polsce.

W ramach przyjętego rozwiązania skandynawska giełda energii Nordpool Spot odpowiedzialna będzie za zbilansowanie handlowe rynku skandynawskiego, natomiast TGE odpowiedzialna będzie za zbilansowanie rynku polskiego. Podstawą do alokacji mocy w ramach aukcji „implicit” przez TGE po stronie polskiej stanowić będzie umowa pomiędzy PSE-Operator a TGE.

W zakładce Edukacja znajduje się Słownik pojęć z obszaru rynku energii oraz z zakresu Market Coupling. 

 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies