Grecki operator rynku energii elektrycznej, Hellenic Energy Exchange S.A. (HEnEx), przyjęty jako nowy członek inicjatywy Price Coupling of Regions Drukuj +

20.11.2018 – Ateny / Bukareszt / Madryt / Oslo / Paryż / Praga / Rzym/ Warszawa

Giełdy energii w ramach inicjatywy Price Coupling of Regions (PCR) przyjęły dziś Hellenic Energy Exchange S.A. (HEnEx) jako nowego partnera PCR. HEnEx jest ósmym z kolei partnerem wzmacniającym podstawy inicjatywy na rzecz jednolitego europejskiego rynku dnia następnego dla energii elektrycznej.

HEnEx dołącza do giełd energii (EPEX SPOT, GME, Nord Pool, OMIE, OPCOM, OTE i TGE), które dotychczas napędzały tworzenie systemu PCR zapewniającego łączenie cen na rynkach dnia następnego energii elektrycznej w 24 krajach, odpowiadających za ponad 90% europejskiego zużycia energii.

Włączenie się HEnEx w inicjatywę PCR jest wyraźnym sygnałem zaangażowania tej giełdy w promowanie jednolitego europejskiego rynku energii w Grecji, zarówno w wymiarze działań na rzecz integracji regionalnej, jak i ogólnoeuropejskiej.

Inicjatywa PCR została powołana, by stworzyć rozwiązanie umożliwiające połączenie rynków dnia następnego dla energii elektrycznej z wykorzystaniem unikalnego algorytmu do kalkulacji cen energii w całej Europie (Euphemia), oraz przy zapewnieniu efektywnej alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych. Ma to kluczowe znaczenie dla osiągnięcia nadrzędnego unijnego celu, polegającego na stworzeniu zharmonizowanego europejskiego rynku energii elektrycznej, co ma w założeniu doprowadzić do poprawy płynności, efektywności i ogólnego dobra społecznego.

PCR opiera się na trzech podstawowych zasadach: wykorzystanie jednego algorytmu, niezawodność funkcjonowania oraz indywidualna odpowiedzialność giełd energii.

Dzięki wspólnemu opracowaniu paneuropejskiego algorytmu Market Coupling i skoordynowaniu między Giełdami struktur zarządzania, inicjatywa Price Coupling of Regions stanowi konkretne rozwiązanie prowadzące do wdrożenia docelowego modelu europejskiego rynku dnia następnego zgodnego z przepisami rozporządzenia (UE) 2015/1222 z 24 lipca 2015 (ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi – CACM), co zostało potwierdzone przepisami wykonawczymi do CACM, zatwierdzonymi przez wszystkie europejskie krajowe organy regulacyjne .
W dążeniu do rozwoju pełnej współpracy w Europie inicjatywa PCR jest otwarta dla wszystkich europejskich giełd energii chcących do niej przystąpić.  

Dalszych informacji udzielają:
EPEX SPOT, Maria Schubotz, Corp. Communications and Press, +33 17 303 6133
GME, Matteo De Santis, Institutional Relation & Communication, +39 06 80 12 4549
HEnEx, Zoumas Christoforos, Director Markets Operation, +30 210 33 66 850
Nord Pool, Stina Johansen, Head of Communications, +47 916 50 603
OMIE, Gabriel Menchén Iglesias, Communications & Press, +34 91 659 89 00
OPCOM, Cristina Şetran, Programme Director - Projects Development and Implementation, +40 21 307 1447
OTE, Lenka Rychterová, Market development, +420 296 579 197
TGE, Ewa Sikora, Dyrektor Biura Relacji z Rynkiem, +48 669 110 340

Informacje o partnerach:

Europejska Giełda Energii Elektrycznej EPEX SPOT SE i jej spółki zależne prowadzą krótkoterminowe rynki energii elektrycznej z fizyczną dostawą w Europie Środkowej i Zachodniej oraz w Wielkiej Brytanii. W ramach Grupy EEX, grupy firm obsługujących międzynarodowe rynki towarowe, EPEX SPOT prowadzi działania na rzecz stworzenia ogólnoeuropejskiego rynku energii. W 2017 r. jego 285 członków przeprowadziło transakcje o łącznej wielkości obrotu 535 TWh, co stanowi jedną trzecią krajowego zużycia energii elektrycznej w ośmiu krajach, które obejmuje ten rynek. 49% udziałów kapitałowych należy do HGRT, holdingu operatorów systemów przesyłowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.epexspot.com.

GME to spółka, która organizuje i prowadzi hurtowy rynek energii elektrycznej we Włoszech, zgodnie z zasadami neutralności, przejrzystości, obiektywności i konkurencji. Ponadto GME jest bezpośrednio zaangażowana we wspieranie wdrożenia polityki w zakresie ochrony środowiska poprzez organizowanie i prowadzenie rynków instrumentów związanych z ochroną środowiska. Ponadto GME organizuje i zarządza włoskim hurtowym rynkiem gazu, na który składają się Rynek Gazu Spot oraz Rynek Gazu Forward.

Hellenic Energy Exchange S.A. (HEnEx S.A.) jest częścią grupy EnEx i powstała w dniu 18 czerwca 2018 r., po wydzieleniu z greckiego operatora LAGIE S.A. części odpowiedzialnej za rynek energii elektrycznej. W oparciu o ponad dziesięcioletnie doświadczenie HEnEx została wyznaczona przez grecki organ regulacyjny jako Nominowany Operator Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) i prowadzi grecki Rynek Dnia Następnego, pracując jednocześnie nad utworzeniem Rynku Dnia Bieżącego Energii Elektrycznej oraz Rynku Terminowego Energii. HEnEx jest również odpowiedzialna za organizację i obsługę greckich rynków gazu i instrumentów związanych z ochroną środowiska.

Nord Pool umożliwia sprawne, proste i bezpieczne zawieranie transakcji w całej Europie. Spółka umożliwia klientom, bez względu na ich wielkość czy siedzibę, prowadzenie transakcji na rynkach dnia następnego i dnia bieżącego wraz z rozrachunkiem i rozliczeniami. Obecnie na rynkach prowadzonych przez Nord Pool działa 380 spółek z 20 krajów.

Nord Pool prowadzi działalność na rynkach krajów nordyckich i bałtyckich, Niemiec, Francji, Holandii, Belgii, Austrii i Wielkiej Brytanii.  Nord Pool jest Nominowanym Operatorem Rynku Energii (NEMO) w 15 krajach europejskich, obsługując również rynki energii elektrycznej w Chorwacji i Bułgarii. W roku 2017, całkowity wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach Nord Pool wyniósł 512 TWh. Spółka posiada biura w Oslo, Sztokholmie, Helsinkach, Tallinie, Londynie i Berlinie.

Nord Pool posiada 25-letnie doświadczenie na rynku energii elektrycznej, które firma zdobyła zapewniając swoim klientom elastyczność, przejrzystość, innowacyjność, szerszy wybór i możliwość uczestnictwa w rynku.

Operador del Mercado Ibérico, Polo Español S.A. (OMIE) to spółka działająca na terenie Półwyspu Iberyjskiego, utworzona w celu prowadzenia rynków obrotu instrumentami opartymi na energii. Głównym zadaniem, za które odpowiada OMIE jest zarządzanie iberyjskim rynkiem spot dla energii elektrycznej oraz bieżące prowadzenie rynków dnia następnego i bieżącego, na których skupia się cały obrót energią elektryczną wytwarzaną na terenie Półwyspu Iberyjskiego. Oprócz swojego podstawowego zadania, OMIE odpowiada za prowadzenie kilku aukcji, których przedmiotem są produkty powiązane z energią, w tym zarówno produkty fizyczne, jak i finansowe.

OPCOM jest rumuńskim operatorem rynku energii elektrycznej i gazu. Od 2000 r. OPCOM działa na rzecz wzmocnienia rynku, na którym obrót świadectwami energetycznymi i środowiskowymi odbywa się w warunkach przejrzystości i uczciwości. Obecnie oferta handlowa OPCOM-u obejmuje zarówno produkty elektroenergetyczne, jak i produkty gazowe, a także zielone certyfikaty. Ponad 900 firm korzysta z produktów dostępnych w obrocie na rynkach krótkoterminowych energii elektrycznej, gazu i zielonych certyfikatów oraz na rynkach terminowych dla kontraktów dwustronnych na energię elektryczną, gaz i zielone certyfikaty. Oprócz tej roli, OPCOM jest odpowiedzialny za rozliczanie transakcji zawartych na krótkoterminowych rynkach energii, rynku bilansującym, jak również niezbilansowania podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie. OPCOM zarządza również Rejestrem Zielonych Certyfikatów. Obecnie OPCOM działa jako mechanizm RRM (Registered Reporting Mechanism) na podstawie REMIT, obsługujący ponad 450 spółek działających na rynkach energii elektrycznej i gazu. OPCOM został wyznaczony przez rumuński Urząd Regulacji Energetyki jako nominowany operator rynku energii elektrycznej (NEMO) do realizacji zadań związanych z łączeniem rynków dnia następnego i dnia bieżącego.

OTE, a.s., spółka akcyjna OTE, założona w 2001 roku, rozpoczęła organizację obrotu na krótkoterminowych rynkach energii elektrycznej w 2002 roku, w kolejnych latach na rynku dnia następnego oraz na rynku intra-day i instrumentów blokowych na energię elektrycznej, a na rynku intra-day gazu od 2010 roku. OTE został wyznaczony przez Czeski Urząd Regulacji Energetyki jako nominowany operator rynku energii elektrycznej (NEMO) jako podmiot odpowiedzialny za działania w zakresie łączenia rynków dnia następnego i dnia bieżącego. Przetwarzanie danych handlowych i usługi sprawozdawcze zgodnie z REMIT, przetwarzanie danych w celu rozliczenia niezbilansowania energii elektrycznej i gazu, procedury związane ze zmianą dostawcy, administracja Krajowego Rejestru Emisji Gazów Cieplarnianych oraz systemy wypłacania dotacji dla wspieranych źródeł energii to jedne z usług oferowanych przez OTE podmiotom na czeskim rynku energii elektrycznej i gazu.

TGE (Towarowa Giełda Energii) powstała w 1999 r. Jest Nominowanym Operatorem Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) dla polskiego obszaru cenowego oraz jedyną licencjonowaną giełdą towarową w Polsce, posiadającą od marca 2015 r. zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego. 15 listopada 2017 r. TGE rozpoczęła działalność jako pełnoprawna giełda-koordynator PCR oraz operator na europejskim rynku MRC.

TGE gwarantuje pewność i bezpieczeństwo transakcji na wszystkich prowadzonych rynkach: Rynku Towarów Giełdowych w zakresie energii elektrycznej, gazu ziemnego, praw majątkowych i uprawnień do emisji CO2; Rynku Instrumentów Finansowych dla energii elektrycznej; w Rejestrze Świadectw Pochodzenia oraz Rejestrze Gwarancji Pochodzenia. TGE znajduje się na opublikowanej przez ACER liście platform do raportowania danych transakcyjnych zgodnie z wymogami Rozporządzenia REMIT. Współpracuje z doświadczonym partnerem technologicznym NASDAQ – X-Stream Trading Technology oraz SAPRI.

Informacja prasowa (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies