Towarowa Giełda Energii dokonuje zmian w funkcjonowaniu mechanizmu ograniczającego zmienność cen rynkowych Drukuj +

Towarowa Giełda Energii dokonuje zmian w funkcjonowaniu mechanizmu ograniczającego zmienność cen rynkowych

  • Na początku 2019 r. Towarowa Giełda Energii dokona oceny zmienności cen kształtujących się na Rynku Terminowym Towarowym energii elektrycznej i gazu.
  • Analizie zostanie także poddana wielkość ograniczeń zastosowanych we wprowadzonym 30 października 2018 r. mechanizmie widełek statycznych i dynamicznych. W efekcie przeprowadzonej weryfikacji, w pierwszej połowie stycznia 2019 r., nastąpi dostosowanie wartości widełek statycznych i dynamicznych do zaobserwowanej zmienności na poszczególnych rynkach, co z kolei przełoży się na poprawę płynności na tych rynkach.
  • Od 8 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać zmiany w harmonogramie przebiegu procesu równoważenia rynku.


30 października 2018 r. Towarowa Giełda Energii przedstawiła uczestnikom rynku nowy mechanizm mający na celu ograniczenie wahań cen w zleceniach oraz ograniczenie wahań kursów transakcyjnych dla instrumentów będących w obrocie na Rynku Terminowym Towarowym w zakresie energii elektrycznej i gazu. Widełki statyczne i dynamiczne, o których mowa, zostały wypracowane w drodze konsultacji nie tylko z Członkami TGE, ale także organami nadzorującymi działalność giełdową.

Podstawowym założeniem wprowadzenia widełek było wzmocnienie bezpieczeństwa obrotu, a co za tym idzie ustabilizowanie wahań cen oraz ograniczenie ryzyka rynkowego uczestników.

W oparciu o doświadczenie pozyskane w okresie funkcjonowania mechanizmu ograniczającego nieuzasadnioną zmienności cen na RTT oraz dalszy dialog z rynkiem, Giełda podjęła decyzję o dokonaniu zmiany w harmonogramie przebiegu procesu równoważenia rynku. Faza równoważenia rynku następuje w przypadku przekroczenia widełek dynamicznych, określonych w regulacjach Giełdy. Czas trwania procesu równoważenia zostanie skrócony z 15 do 5 minut, w wyniku czego nastąpi także zminimalizowanie czasu wstrzymania notowań na instrumentach objętych tym mechanizmem. W przypadkach uzasadnionych podczas fazy równoważenia może nastąpić rozszerzenie widełek.

Widełki statyczne

Widełki statyczne stanowią zakres cen, w przedziale którego uczestnicy rynku mogą składać zlecenia w czasie sesji. Odnoszą się one do wszystkich zleceń składanych na RTT w zakresie energii elektrycznej i gazu w danym dniu sesyjnym. Widełki statyczne zabezpieczają przed pojawieniem się nierynkowych sygnałów cenowych oraz ewentualnych strat finansowych z nich wynikających.

Widełki dynamiczne

Widełki dynamiczne ograniczają wahania kursów transakcyjnych względem kursu odniesienia, co bezpośrednio przekłada się na wartość kursów rozliczeniowych, które brane są pod uwagę przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych przy określaniu wysokości depozytów zabezpieczających.

Szczegółowe informacje na temat wprowadzanych mechanizmów, tj. widełek statycznych oraz dynamicznych, zostały ujęte w zatwierdzonych przez Zarząd TGE „Warunkach obrotu” obowiązujących dla Rynku Terminowego Towarowego prowadzonym przez TGE w zakresie energii elektrycznej oraz gazu. Dokumenty zostały opublikowane i są dostępne na stronie www.tge.pl w zakładce Regulacje.

Informacja prasowa (pdf).

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies