Towarowa Giełda Energii rozszerza swoją ofertę o gaz zaazotowany Drukuj +

•    19 grudnia 2018 r. Towarowa Giełda Energii rozpoczęła notowania gazu ziemnego zaazotowanego Lw na Rynkach Dnia Następnego i Bieżącego gazu.
•    Uruchomienie obrotu giełdowego dla gazu zaazotowanego Lw spowoduje objęcie tego rynku transparentnym mechanizmem kształtowania ceny rynkowej.
•    Projekt powstał we współpracy z Operatorem Systemu Przesyłowego GAZ-SYSTEM S.A.
•    Towarowa Giełda Energii wprowadza dodatkowo zmianę w notowaniach na Rynku Dnia Bieżącego gazu, gdzie przedmiotem obrotu jest gaz wysokometanowy. Instrumenty z dostawą godzinową zostaną zastąpione jednym instrumentem, posiadającym wymiar dobowy.

19 grudnia 2018 r. na prowadzonych przez TGE rynkach spot gazu, tj. Rynku Dnia Następnego oraz Rynku Dnia Bieżącego odbyło się pierwsze notowanie instrumentów dla gazu ziemnego zaazotowanego Lw. Uruchomienie obrotu giełdowego dla gazu ziemnego Lw związane jest z wymogiem rozporządzenia Komisji UE nr 312/2014 z dnia 24 marca 2014 r. ustanawiającym kodeks sieci bilansowania gazu w sieciach przesyłowych.

Projekt jest rezultatem wielomiesięcznej współpracy z Operatorem Systemu Przesyłowego GAZ-SYSTEM S.A. oraz potencjalnymi uczestnikami tego rynku. Celem nadrzędnym projektu było stworzenie mechanizmu, który wygeneruje transparentną cenę rynku gazu zaazotowanego wykorzystywaną przez uczestników rynku, jak również przez Operatora Systemu Przesyłowego, który będzie mógł korzystać z tej ceny dla celów bilansowania systemu.

„Uruchomienie rynku dla gazu zaazotowanego jest kolejnym krokiem, który przybliża nas do implementacji kodeksu sieciowego o bilansowaniu” – mówi Mariusz Kozłowski, Rzecznik Prasowy GAZ-SYSTEM.

Infrastruktura przesyłowa dla gazu ziemnego zaazotowanego Lw znajduje się na terenie województw: Dolnośląskiego, Lubuskiego i Wielkopolskiego. Dostawy gazu do obiorców realizowane są w oparciu o krajowe złoża znajdujące się w zachodniej Polsce. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki w 2017 r. przez system przesyłowy przepłynęło 8,5 TWh gazu zaazotowanego.

Poszerzenie zakresu działalności biznesowej wymagało od Giełdy dostosowania zasad członkostwa, modyfikacji Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń, wprowadzenia zmian w systemie notującym X-Stream, zmian w systemie zgłaszania nominacji do Operatora Systemu Przesyłowego oraz dostosowania raportowania. Dodatkowo Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych musiała zastosować odpowiednie zmiany w systemie rozliczeniowym X-Stream Clearing w celu umożliwienia realizacji procesu rozliczeń na tych instrumentach.

„Uruchomienie rynku gazu zaazotowanego jest kolejnym etapem liberalizacji rynku błękitnego paliwa. Stwarza on możliwość zawierania transakcji dla gazu Lw przez podmioty dotychczas uczestniczące w rynku gazu wysokometanowego. Dodatkowo, w przypadku pojawienia się wystarczającej płynności, umożliwi on generowanie wiarygodnego indeksu cen gazu Lw” – powiedział Piotr Listwoń, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych.

Wraz z wprowadzeniem gazu zaazotowanego, TGE, realizując prośby uczestników rynku, dokonała zmiany w notowaniach gazu wysokometanowego na Rynku Dnia Bieżącego, polegającej na redukcji liczby notowanych instrumentów z 24 do jednego.

Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzanych instrumentów dostępne są w Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń dla gazu na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu, opublikowanych na stronie internetowej www.tge.pl.

Informacja prasowa (pdf).

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies