Rynek Instrumentów Finansowych Drukuj +

Uruchomienie na TGE rynku finansowego jest naturalnym etapem rozwoju spółki i rozszerzeniem  oferty produktowej. Rynek energii, który jest rynkiem bazowym dla kontraktów futures, osiągnął wysoką płynność pozwalającą na zaoferowanie uczestnikom rynku także instrumentów finansowych. Wzrost obrotów na parkietach TGE w ostatnich latach pozycjonuje ją jako jedną z najszybciej rosnących giełd w Europie i najdynamiczniej rozwijającą się giełdę w regionie CEE.  Łączny wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł w 2015 roku 186,7 TWh, przy produkcji energii w Polsce 161,8 TWh, i zużyciu energii 161,4 TWh.

Reguły działania Rynku Instrumentów Finansowych TGE są analogiczne do funkcjonujących od wielu lat na rynku futures na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Pochodne instrumenty finansowe dostępne na TGE umożliwiają przede wszystkim:
•    organizację polityki energetycznej w jednym miejscu
•    lepsze zarządzanie portfelem zakupowo-sprzedażowym
•    zabezpieczanie przed ryzykiem zmian cen energii – bez konieczności zajmowania pozycji na rynku fizycznym.

Podmiotami uprawnionymi do uzyskania członkostwa w Rynku Instrumentów Finansowych TGE są krajowe i zagraniczne firmy inwestycyjne oraz inne podmioty nabywające i zbywające instrumenty finansowe we własnym imieniu i na własny rachunek, jeżeli spełniają warunki zawierania transakcji na rynku regulowanym.

Rozliczenie i rozrachunek transakcji zawieranych na Rynku Instrumentów Finansowych TGE odbywa się  na zasadach określonych przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. (IRGiT).
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi Rynku Instrumentów Finansowych.


Decyzja Ministerstwa Finansów w sprawie prowadzenia giełdy (pdf)

Broszura RIF

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies