Instrument bazowy dla futures – Indeks TGe24 Drukuj +

Podstawowe informacje o indeksie TGe24 – instrumencie bazowym dla kontraktów futures

•    Charakterystyka indeksu
Indeks TGe24 jest instrumentem bazowym dla kontaktów futures na energię elektryczna, zawieranych na Towarowej Giełdzie Energii. Określany jest na podstawie transakcji giełdowych na energię elektryczną, zawartych na produktach godzinowych w systemie kursu jednolitego na I fixingu który odbywa się na Rynku Dnia Następnego, (RDN) prowadzonym przez Giełdę. Określenie kursu jednolitego w ramach I fixingu następuje każdego dnia o godz.10:30.
Obliczona i podana do publicznej wiadomości w dniu obrotu wartość indeksu TGe24 dotyczy dnia,
w którym energia zakontraktowana na RDN zostanie dostarczona lub odebrana, którym jest następny dzień kalendarzowy (dzień dostawy). Indeks TGe24 jest obliczany codziennie, także w dni świąteczne.

•    Zasady obliczania indeksu
Indeks TGe24 określany jest jako średnia arytmetyczna cen transakcji, zawartych podczas I fixingu, odbywającego się na RDN na poszczególnych godzinach z całej doby N-1 dla tej samej daty dostawy, czyli:gdzie:    
j – liczba godzin doby dostawy (od 23 do 25 godzin),
Mj – kurs fixingu dla j-tej godziny określony zgodnie ze Szczegółowymi zasadami obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii S.A.

Procedura wyznaczania kursu fixingu, czyli zasady ustalania kursu i realizacji zleceń w systemie kursu jednolitego, jest prowadzona zgodnie z przepisami Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na RDN, które są dostępne na stronie internetowej Giełdy (www.tge.pl).

•    Wartości indeksu TGe24
Indeks TGe24 kalkulowany jest i publikowany na stronach TGE od dnia 30.06.2015 r. Bieżące oraz historyczne wartości indeksu TGe24 publikowane są w zakładce „Dane giełdowe”

•    Informacje o indeksie TGe24

Kod ISIN dla indeksu TGe24 PL9999999276
Oznaczenie TGe24 w systemie Thomson Reuters          <POX-TGE24-IDX>  

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies