FAQ Drukuj +

Czym jest REMIT?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii.

Więcej informacji: http://www.ure.gov.pl/
___________________________________________________________________________

Czym jest Rozporządzenie Wykonawcze REMIT?

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 1348/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przekazywania danych wdrażające Art. 8 ust. 2 i 6 Rozporządzenia REMIT Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii.
___________________________________________________________________________

Kim jest Uczestnik Rynku?

Uczestnik Rynku w rozumieniu Art. 2 pkt. 7) Rozporządzenia REMIT, oznacza każdą osobę w tym operatorów systemów przesyłowych, która przeprowadza transakcje, obejmujące składanie zleceń, na co najmniej jednym hurtowym rynku energii.
___________________________________________________________________________

Czym jest rejestracja w Systemie CEREMP?

Warunkiem raportowania przez TGE w imieniu uczestników rynku jest zawarcie umowy z TGE o świadczenie usługi raportowania oraz wskazanie RRM TGE, jako podmiotu raportowania w systemie CEREMP (Centralised European Registry for Energy Market Participants). Rejestrację uczestników polskiego rynku w systemie CEREMP prowadzi Urząd Regulacji Energetyki, jako właściwy organ, w celu identyfikacji tych podmiotów. Rejestracja w CEREMP jest niezbędna w celu uzyskania kodu ACER przez uczestnika rynku.

Więcej informacji: http://www.ure.gov.pl/
___________________________________________________________________________

Czym jest Kod ACER?

Unikalny dla każdego Uczestnika Rynku kod nadawany przez ACER, stosowany do identyfikacji podczas raportowania Danych Transakcyjnych.
___________________________________________________________________________

Czym jest ACER?

Agencja ds. Współpracy Regulatorów Rynku Energii powołana Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 713/2009 z dnia 13.07.2009 r.
___________________________________________________________________________

Czym jest RRM TGE?

Registered Reporting Mechanism, prowadzony przez TGE i zarejestrowany w ACER pod numerem ID: B00001020.PL
___________________________________________________________________________

Czym jest System RRM TGE?

System informatyczny TGE służący do raportowania Danych Transakcyjnych, kompatybilny i zintegrowany z systemami informatycznymi TGE oraz Systemem ARIS.
___________________________________________________________________________

Czym jest System ARIS?

ACER REMIT Information System, zarządzany przez ACER system informatyczny przetwarzający Dane Transakcyjne objęte obowiązkiem raportowania z Rozporządzenia REMIT.
___________________________________________________________________________

Czym są Dane Transakcyjne?

Wszystkie kontrakty standardowe w rozumieniu Art. 3 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Wykonawczego REMIT, zawierane przez Uczestnika RRM na giełdzie towarowej lub rynku regulowanym prowadzonym przez TGE, łącznie ze skojarzonymi i nieskojarzonymi zleceniami, objęte obowiązkiem raportowania z Rozporządzenia REMIT.
Na czym polega Usługa Raportowania Danych Transakcyjnych RRM TGE?
Usługa świadczona przez TGE na rzecz Uczestnika RRM TGE, która umożliwia Uczestnikowi Rynku wykonanie zobowiązania raportowania określonego w Art. 8 Rozporządzenia REMIT i Art. 6 Rozporządzenia Wykonawczego REMIT.
___________________________________________________________________________

Na czym polega Usługa Backloadingu Danych Transakcyjnych?

Usługa świadczona przez TGE na rzecz Uczestnika RRM TGE, która umożliwia Uczestnikowi Rynku wykonanie zobowiązania określonego w Art. 7 pkt) 6 Rozporządzenia Wykonawczego REMIT.
___________________________________________________________________________

Kim jest Uczestnik RRM TGE?

Uczestnik Rynku, który zawarł z TGE zgodnie z Regulaminem RRM, umowę w zakresie Usługi Raportowania Danych Transakcyjnych lub Usługi Backloadingu Danych albo posiada jedynie Dostęp do Danych Transakcyjnych.
___________________________________________________________________________

Jak zostać Uczestnikiem RRM TGE?

Uczestnikiem RRM może być każdy Uczestnik Rynku będący Członkiem Giełdy, zgodnie z Regulaminem RRM Towarowej Giełdy Energii.
___________________________________________________________________________

Czym jest Regulamin RRM TGE?

Regulamin RRM TGE na podstawie, którego TGE świadczy na rzecz Uczestnika RRM Usługi Raportowania Danych Transakcyjnych lub Usługi Backloadingu Danych Transakcyjnych albo umożliwia jedynie Dostęp do Danych Transakcyjnych.
___________________________________________________________________________

Czym jest Tabela Opłat?

Załącznik Nr 1 (Tabela Opłat) do Regulaminu RRM, określający rodzaje, wysokość oraz zasady naliczania i pobierania przez TGE opłat za raportowanie Danych Transakcyjnych do ACER lub za Dostęp do Danych Transakcyjnych.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies