Plan MCO i inne dokumenty Drukuj +

Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca produkty, które NEMO mogą uwzględniać w procesie jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego określonych w dokumencie „Wniosek wszystkich NEMO w sprawie produktów, które mogą być brane pod uwagę w ramach jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego zgodnie z Artykułem 53 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne  dotyczące  alokacji zdolności  przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi rozporządzenia CACM” >>pobierz


Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca produkty, które NEMO mogą uwzględniać w procesie jednolitego łączenia rynków dnia następnego określonych w dokumencie „Wniosek wszystkich NEMO w sprawie produktów, które mogą być brane pod uwagę w ramach jednolitego łączenia rynków dnia następnego zgodnie z Artykułem 40 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi rozporządzenia CACM” >>pobierz


Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca metodę zabezpieczającą określoną w dokumencie z dnia 13 listopada 2017 r. przygotowanym przez wszystkich wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej (NEMO) we współpracy z operatorami systemów przesyłowych, zatytułowanym „Propozycja metody zabezpieczającej zgłoszona przez wszystkich NEMO zgodnie z art. 36 (3) Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi” >>pobierz

Plan MCO >>pobierz

Decyzja ACER nr 04/2017 dotycząca metodologii określania maksymalnych i minimalnych cen rozliczeniowych w ramach wspólnego mechanizmu łączenia rynków dnia następnego energii elektrycznej >>pobierz

Metodologia określania maksymalnych i minimalnych cen rozliczeniowych w ramach wspólnego mechanizmu łączenia rynków dnia następnego energii elektrycznej (Annex 1 ACER DA MAX-MIN) >>pobierz

Decyzja ACER nr 05/2017 dotycząca metodologii określania maksymalnych i minimalnych cen rozliczeniowych w ramach wspólnego mechanizmu łączenia rynków dnia bieżącego energii elektrycznej >>pobierz

Metodologia określania maksymalnych i minimalnych cen rozliczeniowych w ramach wspólnego mechanizmu łączenia rynków dnia bieżącego energii elektrycznej (Annex 1 ACER ID MAX-MIN) >>pobierz

Decyzja ACER nr 08/2018 w sprawie wniosku nominowanych operatorów rynku energii dotyczącego algorytmu łączenia cen oraz algorytmu handlu ciągłego, uwzględniająca wnioski OSP i NEMO dotyczące wspólnego zbioru wymogów. >>pobierz

Decyzja ACER w sprawie metodologii algorytmów: Algorytm łączenia cen oraz algorytm kojarzenia zleceń w systemie notowań ciągłych, a także wspólny zestaw wymogów zgodnych z art.37 ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Annex I). >>pobierz

Decyzja ACER w sprawie metodologii algorytmów: Wspólny zbiór wymogów dotyczących algorytmu łączenia cen - załącznik 1 do metodologii algorytmów (Annex II). >>pobierz

Decyzja ACER w sprawie metodologii algorytmów: Wspólny zbiór wymogów dotyczących algorytmu handlu ciągłego – załącznik 2 do metodologii algorytmów (Annex III). >>pobierz

Decyzja ACER w sprawie metodologii algorytmów: Ocena odpowiedzi uzyskanych w wyniku konsultacji społecznych w sprawie wniosku dotyczącego algorytmu łączenia cen oraz algorytmu handlu ciągłego (Annex IV). >>pobierz

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies