Pressroom Drukuj +

Witamy w Centrum Prasowym

W Centrum Prasowym znajdziecie Państwo podstawowe  informacje o Towarowej Giełdzie Energii S.A.  i realizowanych przez nią działaniach.  Mamy nadzieję, że udostępnione publikacje oraz wywiady z  ekspertami rynku pomogą w przygotowaniu artykułów i analiz poświęconych rozwojowi rynku energii w Polsce.

Towarowa Giełda Energii S.A. prowadzi etyczne działania w zakresie komunikacji, promocji oraz reklamy, które zostały szczegółowo określone w Kodeksie Etyki:
•    Wszystkie działania informacyjne, reklamowe, marketingowe oraz w zakresie PR TGE prowadzone są zgodnie z zasadami przejrzystości i otwartości informacyjnej z zachowaniem zasad ochrony informacji poufnych oraz stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa.
•    TGE zapewnia rzetelną i jasną informację o usługach i produktach, dbając, aby informacja nie wprowadzała nikogo w błąd w szczególności w zakresie ryzyka związanego z obrotem giełdowym.
•    Przekaz reklamowy/marketingowy/PR-owy TGE nie może wprowadzać w błąd jej odbiorców, nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.
•    Przekaz reklamowy/marketingowy/PR-owy TGE nie może zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.
•    TGE, jako reklamodawca, a także zleceniodawca emisji reklamy w konkretnych środkach przekazu zobowiązuje się do przestrzegania zasady transparentności tak, aby odbiorca reklamy mógł zawsze zidentyfikować, że dany przekaz jest reklamą.
•    TGE zobowiązuje się do wykorzystywania w przekazie reklamowym/marketingowym/ PR-owym danych statystycznych i informacji, zgodnych ze stanem faktycznym i przedstawionych w sposób poprawny metodologicznie, najbardziej aktualnych na moment tworzenia przekazu reklamowego.
•    TGE dopuszcza stosowanie reklamy porównawczej, która nie może być sprzeczna z dobrymi obyczajami w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
•    Przekaz reklamowy/marketingowy/PR-owy TGE nie może przedstawiać lub odnosić się do jakiejkolwiek osoby fizycznej, w tym także powszechnie znanej bez uzyskania jej wcześniejszej zgody, ani też bez uprzedniej zgody opisywać lub odnosić się do rzeczy będącej własnością konkretnej osoby, w sposób mogący wywołać wrażenie jej osobistej rekomendacji.
•    TGE zobowiązuje się do udzielania przedstawicielom mediów pomocy (dozwolonej przepisami prawa) przy wyjaśnianiu oraz opisywaniu zjawisk i procesów związanych z działalnością TGE.


Zapraszamy również do subskrypcji naszego Kuriera TGE.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies