Grupa Kapitałowa TGE

Grupa TGE prowadzi działalność w zakresie obrotu towarowego, usług rozliczeniowych i rozrachunkowych. W strukturze Grupy Kapitałowej TGE znajdują się dwie spółki zależne:

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (IRGiT) posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie Izby Rozliczeniowej i Izby Rozrachunkowej, na mocy którego może pełnić funkcję Giełdowej Izby Rozrachunkowej i rozliczać transakcje rynku towarowego. Od czerwca 2010, IRGIT rozlicza transakcje zawierane na wszystkich rynkach Towarowej Giełdy Energii – Rynku Terminowym Towarowym, Rynku Dnia Następnego i Bieżącego energii elektrycznej, Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu, Rynku Uprawnień do Emisji CO2 oraz Rynku Praw Majątkowych. IRGiT jest także członkiem EACH – stowarzyszenia zrzeszającego największe izby rozliczeniowe typu CCP w Europie. Przynależność do EACH jest świadectwem spełnianych przez IRGiT standardów bezpieczeństwa i rozliczeń stosowanych przez największe izby rozliczeniowe typu CCP na świecie.

InfoEngine S.A.

Spółka InfoEngine świadczy usługi Operatora Rynku dla uczestników rynku energii elektrycznej w oparciu o regulacje prawne stanowiące zapisy Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej opracowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Zapisy te definiują rolę Operatora Rynku w obszarze świadczenia usługi Operatora Handlowego oraz Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie Handlowe. W grupie Podmiotów, dla których świadczone są usługi InfoEngine znajdują się najwięksi polscy odbiorcy przemysłowi, operatorzy systemów dystrybucyjnych, farmy wiatrowe oraz polskie i międzynarodowe spółki obrotu. Wśród obecnych rynków energii elektrycznej prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii, około 15% korzysta z usług InfoEngine. To działalność, która w obszarze rynku energii jest dopełnieniem oferty dla rynku towarowego prowadzonego przez TGE oraz IRGiT.