Rejestr Gwarancji Pochodzenia


Gwarancje pochodzenia energii są elementem polityki środowiskowej Unii Europejskiej, które mają na celu ujawnienie i poświadczenie dla odbiorcy końcowego, że określona ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona z odnawialnych źródeł energii lub w procesie wysokosprawnej kogeneracji (CHP – Combined Heat and Power).

Pokaż więcej

Nowi członkowie RGP | stan na 21-06-2021

  SPÓŁKA Kod RGP
1 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Spółka z o.o. PWIKOSTR
2 Eko Energia-Fotowoltaika Domaniew II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EKOEDII
3 Eko Energia II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EKOEII
4 Ecowolt 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ECOWOII
5 Ecowolt 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ECOWOI
  SPÓŁKA Kod RGP
6 BOB Energetyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BOBENE
7 Elektrownia słoneczna Podmokle Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ELPODMO
8 Shell Energy Europe Limited SHELL
9 Handel Materiałami Budowlanymi Opałowymi Żużel Żwir Usługi Transportowe Agnieszka Bartosiewicz BARTOS
10 EW Grzybno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GRZYBNO
 Pobierz pełną listę - 906 członków (XLS 55 Kb)

Poznaj procedurę uzyskania członkostwa w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia

 1. 1

  Wypełnij wniosek członkowski


  Dodatkowo wymagane dokumenty, stanowiące załącznik do Wniosku:

  1. Dokumenty identyfikacyjne Wnioskodawcy:
   • kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru Wnioskodawcy lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) albo wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
   • kopia dokumentu potwierdzającego nadanie numeru NIP oraz numeru REGON,
   • pełna kopia posiadanej koncesji wydanej przez Prezesa URE, jeżeli podmiot jest zobowiązany do jej posiadania.
   • Obecnych Członków Rejestru Świadectw Pochodzenia zwalnia się z obowiązku przestawiania wyżej wymienionych dokumentów, przy czym Giełda ma prawo wezwać do ich przedłożenia w każdym czasie.

 2. 2

  Wybierz osobę uprawnioną do reprezentowania w rejestrze

Zobacz także

Rejestr Świadectw Pochodzenia

Rejestr Świadectw Pochodzenia (RŚP) jest integralnym elementem systemu wsparcia producentów energii elektrycznej z OZE, a także systemu świadectw efektywności energetycznej. Centralizacja rejestracji zapewnia rzetelność systemu i jego przejrzystość.

Czytaj więcej