Polityka prywatności​

Data aktualizacji: 15 stycznia 2021

Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, pozyskanych za pośrednictwem stron internetowych TGE tj.:  www.tge.pl oraz air.tge.pl

określa podstawy prawne przetwarzania, sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych, a także przedstawia informacje na temat praw osób fizycznych, których dane są przetwarzane.

Definicja danych osobowych

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (RODO) TGE przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania oraz okresy przechowywania.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarowa Giełda Energii S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4 (00-498 Warszawa)

Administrator danych powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych pod adresem:

Bezpieczeństwo danych

TGE podjęła szereg działań, by jak najlepiej zabezpieczyć Państwa dane osobowe przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, a w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Dotyczy to zarówno zabezpieczenia za pomocą środków technicznych, jak i rozwiązań organizacyjnych.

Cele przetwarzania

Za pośrednictwem strony internetowej TGE (strona lub serwis) może pozyskiwać następujące dane osobowe:

Ponadto Państwa dane osobowe TGE może przetwarzać w następujących celach: :

Podstawy przetwarzania danych

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych, jest konieczne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (na przykład, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usługi) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy;

W przypadku, gdy przetwarzanie danych jest konieczne do spełnienia obowiązku wynikającego z prawa, np. przepisów podatkowych wynikających z konieczności wykazania lub udokumentowania świadczenia usług, przetwarzanie odbywa się na podstawie tego obowiązku prawnego;

W przypadku przetwarzania danych osobowych w innych celach określonych powyżej, podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych  lub zgoda osoby, której dane dotyczą 

Okres przechowywania danych

Przetwarzane przez TGE dane osobowe są przechowywane przez okres uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa), okres ten może ulec wydłużeniu jeżeli przechowywanie danych okaże się niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem usług, w ramach których te dane są przetwarzane, oraz dla obrony przed takimi roszczeniami.

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

Udostępnienie Państwa danych osobowych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu zasad związanych z ich bezpieczeństwem i zapewnieniem poufności.

Profilowanie danych

Nie dokonujemy profilowania danych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora -  przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia, z zastrzeżeniem warunków wynikających z właściwych przepisów prawa,  w tym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była zgoda - do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W szczególności każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w celu wysyłania informacji marketingowych.

Cookies

Dla potrzeb zarządzania serwisem i usprawnienia nawigacji używane są pliki cookies.

Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich

z poszczególnych stron serwisu TGE. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, ale może to wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych. Szczegółowe informacje na temat plików cookies są dostępne w Polityce Cookies.

Inne informacje

Serwis gromadzi także anonimowe dane dotyczące statystyki odwiedzin serwisu, korzystając z usługi Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. 

Serwis przetwarza również dane przekazywane podczas komunikacji elektronicznej: numery IP przypisane do komputerów i innych urządzeń w sieciach teleinformatycznych, zarejestrowane

w logach systemów informatycznych TGE, w tym w związku z odwiedzaniem witryn internetowych w domenie TGE dane te są przetwarzane w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów teleinformatycznych TGE.

Serwis może zawierać linki do strony internetowych innych podmiotów.  TGE nie odpowiada za polityki ochrony prywatności stosowane przez właścicieli stron, do których linki zamieszcza w swoim serwisie.

Dane kontaktowe Administratora

Wszelkie zapytania i wnioski związane z przetwarzaniem przez TGE danych osobowych mogą Państwo kierować na adres mailowy:

Informacje dodatkowe

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Towarową Giełdę Energii S.A.  w związku z wymogami art. 13 i 14 Rozporządzenia RODO.

Klauzula Informacyjna TGE dla osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu i osób wskazanych do kontaktów służbowych.  

Klauzula Informacyjna TGE do umowy zawieranej z osobą fizyczną (np. dla zleceniobiorcy), do umowy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.