Rozporządzenie CACM

Pobierz


Decyzja ACER w sprawie metodologii algorytmów: Ocena odpowiedzi uzyskanych w wyniku konsultacji społecznych w sprawie wniosku dotyczącego algorytmu łączenia cen oraz algorytmu handlu ciągłego (Annex IV)

Pobierz


Decyzja ACER w sprawie metodologii algorytmów: Wspólny zbiór wymogów dotyczących algorytmu handlu ciągłego – załącznik 2 do metodologii algorytmów (Annex III)

Pobierz


Decyzja ACER w sprawie metodologii algorytmów: Wspólny zbiór wymogów dotyczących algorytmu łączenia cen - załącznik 1 do metodologii algorytmów (Annex II)

Pobierz


Decyzja ACER w sprawie metodologii algorytmów: Algorytm łączenia cen oraz algorytm kojarzenia zleceń w systemie notowań ciągłych, a także wspólny zestaw wymogów zgodnych z art.37 ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Annex I)

Pobierz


Decyzja ACER nr 08/2018 w sprawie wniosku nominowanych operatorów rynku energii dotyczącego algorytmu łączenia cen oraz algorytmu handlu ciągłego, uwzględniająca wnioski OSP i NEMO dotyczące wspólnego zbioru wymogów

Pobierz


Metodologia określania maksymalnych i minimalnych cen rozliczeniowych w ramach wspólnego mechanizmu łączenia rynków dnia bieżącego energii elektrycznej (Annex 1 ACER ID MAX-MIN)

Pobierz


Decyzja ACER nr 05/2017 dotycząca metodologii określania maksymalnych i minimalnych cen rozliczeniowych w ramach wspólnego mechanizmu łączenia rynków dnia bieżącego energii elektrycznej

Pobierz


Metodologia określania maksymalnych i minimalnych cen rozliczeniowych w ramach wspólnego mechanizmu łączenia rynków dnia następnego energii elektrycznej (Annex 1 ACER DA MAX-MIN)

Pobierz


Decyzja ACER nr 04/2017 dotycząca metodologii określania maksymalnych i minimalnych cen rozliczeniowych w ramach wspólnego mechanizmu łączenia rynków dnia następnego energii elektrycznej

Pobierz


Plan MCO

Pobierz


Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca metodę zabezpieczającą określoną w dokumencie z dnia 13 listopada 2017 r. przygotowanym przez wszystkich wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej (NEMO) we współpracy z operatorami systemów przesyłowych, zatytułowanym „Propozycja metody zabezpieczającej zgłoszona przez wszystkich NEMO zgodnie z art. 36 (3) Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi”

Pobierz


Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca produkty, które NEMO mogą uwzględniać w procesie jednolitego łączenia rynków dnia następnego określonych w dokumencie „Wniosek wszystkich NEMO w sprawie produktów, które mogą być brane pod uwagę w ramach jednolitego łączenia rynków dnia następnego zgodnie z Artykułem 40 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi rozporządzenia CACM”

Pobierz


Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca produkty, które NEMO mogą uwzględniać w procesie jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego określonych w dokumencie „Wniosek wszystkich NEMO w sprawie produktów, które mogą być brane pod uwagę w ramach jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego zgodnie z Artykułem 53 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne  dotyczące  alokacji zdolności  przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi rozporządzenia CACM”

Pobierz